Enerji Tüketim Vergisi Nedir? ETV Nedir?

Anasayfa » Genel » Enerji Tüketim Vergisi Nedir? ETV Nedir?

ELEKTRİK SEKTÖRÜNDEKİ VERGİ VE FONLAR NELERDİR?

 1. Tüketiminden Alınan Vergi ve Fonlar

 • Elektrik Tüketim Vergisi (ETV veya BTV) 2664 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 34’inci maddesi gereğince,
 • TRT Payı,
 • Enerji Fonu,
 • KDV,
 1. Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler

 • Kurumlar Vergisi (ve Geçici Vergi)
 1. İşlem Üzerinden Alınan Vergiler

 • Damga Vergisi,
 • Harç,

ENERJİ TÜKETİM VERGİSİ (ETV) NEDİR?

Elektrik Tüketim Vergisi (ETV veya BTV): Sayacın bulunduğu bölgedeki belediyeye aktarılan bedeldir. Mesken ve ticarethanelerden tüketim tutarının %5″i, sanayi grubundan ise %1 oranında tahsil edilir.

2664 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun (1981) 35’inci maddesiyle Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi (Belediye Tüketim Vergisi) yürürlüğe girmiştir.

ETV’NİN VERGİ MÜKELLEFİ KİMDİR?

Elektrik enerjisi tüketenlerdir.

ETV’NİN VERGİ SORUMLUSU KİMDİR?

Elektrik Tedarik Şirketleri satış bedeli ile birlikte bu verginin tahsilinden ve ilgili Belediye’ye yatırılmasından sorumludur.

ETV’NİN MATRAHI NASIL HESAPLANIR?

 • Verginin matrahı, elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedelleri hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelidir.
 • Matraha vergi, fon ve paylar dâhil edilemez.

TRT PAYI NEDİR?

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun (1984) 4/c maddesine göre; “Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler.”

 • Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden üyeleri için temin ettikleri enerjiye ilişkin olarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna ayrıca pay yatırmaz.
 • 01.07.2017 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun ile 3093 Sayılı TRT Gelirleri Kanunun 4/2-C) maddesine eklenen ibareyle, sanayi sicil belgesi olan elektrik abonelerinde TRT payı kaldırılmıştır.
 • TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 25.12.2021 tarihinde Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Elektrik faturalarındaki TRT payı tamamen kaldırılmıştır.

ELEKTRİK ENERJİSİ FONU NEDİR?

 • 3096 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesi ile Enerji Fonu yürürlüğe girmiştir.
 • Bu fon, elektrik enerjisi sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme, etüt, proje, denetim faaliyetleri ile kurulacak tesislere finansman yönünden destek ve elektrik enerjisi fiyatlarında istikrar sağlamak üzere Enerji Bakanlığı nezdinde kurulmuş ve tüzel kişiliği haiz Elektrik Enerjisi Fonu”nun giderlerini karşılamak amacıyla getirilmiştir.
 • Bu fon, elektrik enerjisi perakende satış bedeli ve kayıp kaçak bedeli üzerinden % 1 oranında alınır.

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ KATMA DEĞER VERGİSİ

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ KDV’NİN MÜKELLEFİ KİMDİR?

 • Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerdir.

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ KDV ORANI NEDİR?

 • Elektrik enerjisi satışları üzerinden %18’dir.

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ KDV MATRAHI NEDİR?

 • Elektrik enerjisi tüketim bedeli, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller, enerji fonu ve TRT payının toplamından oluşur. (TRT Payı 25.12.2021 tarihinde tamamen kaldırılmıştır.)

BEYAN DÖNEMİ

 • Faturada hesaplanarak ayrıca gösterilen KDV, mükellefler tarafından aylık dönemler halinde KDV beyannamesi ile beyan edilmektedir.

KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda elektrik piyasasında faaliyet gösteren şirketlere ilişkin özellikli düzenlemelere yer verilmemiştir. Bu kapsamda, sektörde faaliyet gösteren tüzel kişilere sağlanan Kurumlar Vergisi muafiyeti ya da kazançlara ilişkin özel bir istisna düzenlemesi söz konusu değildir. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin kazançları genel oranda Kurumlar Vergisi’ne tabidir.

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ İŞLEM ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER NELERDİR?

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ DAMGA VERGİSİ

 • 6446 sayılı Kanun’un geçici 4/1-b maddesi ile, 31.12.2020 tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek elektrik üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler harçtan ve düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna tutulmuştur.
 • Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62) uyarınca, elektrik ve doğalgaz sektöründeki toptan ve perakende satış sözleşmelerinden 2018 yılında binde 9.48 damga vergisi alınmaktadır.

Enerji Tüketim Vergisi (ETV) Nedir? Elektrik Faturalarından Hangi Vergiler Toplanmaktadır? Elektrik Faturasından Toplanan Vergiler Nerelere Aktarılmaktadır? gibi Soruları aklınıza takılıyorsa İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde faaliyet gösteren Aykut Hukuk & Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Aykut Hukuk | Danışmanlık

2022©

Bizimle İletişime
Geçin

İletişim