Özel Okul Öğretmenlerine Hangi Yasal Mevzuat Uygulanır?

Anasayfa » Genel » Özel Okul Öğretmenlerine Hangi Yasal Mevzuat Uygulanır?
Özel Okul Öğretmenlerine Hangi Yasal Mevzuat Uygulanır?

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNE HANGİ YASAL MEVZUAT UYGULANIR?

Özel Öğretim Kurumlarında görev yapan yönetici, uzman öğretici ve usta öğreticiler

a)Özlük hakları yönünden;5580 sayılı yasa ve buna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine, 4857 sayılı İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’na

b)Sosyal Güvenlik yönünden;5510 sayılı kanun hükümlerine

c)Yetki, sorumluluk, ödül ve cezalar ile bunların uygulanması bakımından;657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,4483 sayılı Memurların Yargılanması Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığının mevzuatına tabidir.

Bu kurumlarda çalışan öğretmen ve yöneticiler, görevleri sırasında suç işlemeleri veya görevleri nedeniyle kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı Türk Ceza Kanunu’nun uygulanması ve kovuşturması açısından kamu görevlisi sayılırlar.

ÖĞRETMENLE YAPILAN İŞ SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

Yargıtay 9.HD’nin 2011/17593 Esas ve 2013/17348 Karar sayılı ilamında belirtildiği üzere öğretmenle yapılacak iş sözleşmesi, özel eğitim kurumlarında görev alan eğitim personeline iş sözleşmesi formatına uygun düzenlenmelidir.

ÖĞRETMENLERİN İŞ SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

a)İster aylık ücretli,isterse ders saati ücretli sözleşme olsun, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ekinde olan matbu sözleşme imzalanmalıdır.

b)Hangi ücret sistemine göre çalıştığı, sözleşmede belirtilmelidir.

c)Hangi dersleri okutacağı ile haftalık ders saati sayısı belirtilmelidir.

d)Yöneticilik görevi varsa belirtilmelidir.

e)Yönetici ve aylık ücretli olarak çalışmalar için aylık ücret, ders saati ücretli çalışanlar için bir ders saat ücreti, sözleşmede yer almalıdır.

f)Sosyal yardımlar ayrı ayrı belirtilmelidir.

g)Her yıl yenilenen belirli süreli sözleşmelerde, işe ilk defa başlayacak öğretmen için deneme kaydı geçerli olup daha sonraki yıllarda konulan deneme kaydı geçerli olmayacaktır.

ÖĞRETMENİN İŞ SÖZLEŞMESİ HANGİ HALLERDE SONA ERER?

Öğretmenle yapılan belirli süreli iş sözleşmesinde süre sonu gelmesi ya da tarafların süre sonu geldiğinde sözleşmeyi yenilemeyeceğini beyan etmesi, öğretmenin ölümü, 1475 sayılı Yasa’nın 14. Maddesinde belirtilen nedenlerle öğretmenin sona erdirmesi, İş Kanunu’nun 24-25 maddeleri veya ikale ile sona ermesi, göreve son verilmesi (5580 sayılı Kanunun 9.maddesi), çalışma izninin iptali hallerinde iş sözleşmesi sona erer.

ÖĞRETMENİN ÇALIŞMA İZNİ HANGİ HALLERDE İPTAL EDİLİR?

5580 sayılı Yasa ya göre Valilik İzni olmadan, öğretmenlerin işe başlamaları mümkün değildir. Çalışma izninin düzenlenmesi ve iptali Valilikçe yapılır.5580 sayılı Yasa’nın 9. Ve 10 maddelerinde iki durumda iznin iptal edilebileceği düzenlenmiştir.

a)657 sayılı Kanuna göre, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren bir fiilden dolayı ceza alması gereken kişiye bu ceza yerine brüt maaşından ¼ ile ½  si arasında maaş kesim cezası, çalışma izni veren makam tarafından verilir, tekrarı halinde göreve son verilir.

b) 2 defa teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilen öğretmen veya yöneticilerin çalışma izinleri, çalışma izni veren makam tarafından iptal edilir. İptal hususu, ilgiliye tebliğ edilmek üzere kuruma bildirilir.

KAYNAK: Halil İbrahim Şua
Özel Okul Öğretmenlerinin Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Sorunlar

Bizimle İletişime
Geçin

İletişim