Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Anasayfa » Kira & Kat Mülkiyeti ve Gayrimenkul Hukuku » Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR?

Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesine göre tahliye taahhüdü kiracının kiralananı belli bir zamanda boşaltma edimini üstlendiği taahhüttür. TBK  madde 352/1 e göre “Kiracı kiralanın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde boşaltmamışsa, kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” şeklindedir. Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere yazılı tahliye taahhüdü, kiracının yazılı olarak kiralananı boşaltmayı taahhüt etmesidir.

GEÇERLİ BİR TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN ŞARTLARI NELERDİR?

-Tahliye taahhüdünün ilk kira sözleşmesinden sonra verilmesi gerekir.

Gerek kira sözleşmesinin özel şartlar kısmına yazılmak suretiyle olsun, gerek bağımsız, ayrı bir yazılı veya noterlikçe re’sen düzenlenmiş veya tarih ve imzası onaylanmış bulunan belge tarzında olsun, sözleşmenin yapılışı sırasında verilmiş olan taahhütler geçerli değildir.

-Tahliye taahhüdü yazılı olmalıdır.

Tahliye taahhüdünün yazılı olması gerekir. Sözlü taahhütler geçersizdir. Tahliye taahhüdü adi yazılı şekilde yapılabileceği gibi noterlikçe re’sen düzenlenmiş veya tarih ve imzası noterlikçe tasdik edilmiş olabilir.

-Tahliye taahhüdünü bizzat kiracı yapmalıdır.

Kiracı ile birlikte kiralananda oturma hakkına sahip olanlardan birisi tarafından böyle bir taahhüt yazısının verilmiş olması bir önem taşımaz.

Kira sözleşmesinin tarafı birden fazla kiracı ise tüm kiracıların birlikte taahhüt vermiş olması gerekecektir.

Kiracı bir tüzel kişi ise, taahhüdün yetkili organ veya temsilciler tarafından verilmesi gerekir.

Kiralanan taşınmaz aile konutu ise tahliye taahhüdünün eşler tarafından birlikte imzalanması gerekir.

-Tahliye taahhüdü belirli bir tarih içermelidir.

Kiracının kiralananı tahliye etme taahhüdü belli bir tarih içermediği takdirde geçersizdir. Yazılı tahliye taahhüdü vade koşulunu gerektirir.

BOŞ TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ GEÇERLİ MİDİR? BOŞ TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ SONRADAN DOLDURULUR MU?

Uygulamada kiracılar, kiraya verenin istemi üzerine tarih kısmı boş olan tahliye taahhütnamelerini imzalamakta, tahliyenin gerçekleşeceği günün belirlenmesini kiraya verene bırakmaktadırlar. Bu durum kiracılar açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır

Kiracı tarafından tarih kısmı boş olarak imzalanan tahliye taahhütleri, üzeri sonradan doldurulsa bile geçerlidir. Uygulamada kiraya veren, boş olarak imzalan bu tahliye taahhütnamesini dilediği tarih için doldurabilir. Kiraya veren, tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesi ile aynı tarihte imzalanmadığı sürece kira taahhütnamesine dayanarak kiracıyı tahliye edebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus kira sözleşmesi ile tahliye taahhüdünün aynı tarihli olmamasıdır.

KİRACI, TAHLİYE TAAHHÜDÜNE HANGİ NEDENLERLE NASIL İTİRAZ EDER?

Kiracılar, tahliye taahhüdüne karşı, tahliye emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilirler. Bu itirazın konusunu birçok neden oluşturabilir. Bunlar;

-Tahliye emrinin yetkisiz icra dairesinden gönderilmesi,

-Tahliye taahhüdünde, kira sözleşmesi ve tahliye tarihinin aynı gün olarak belirlenmesi,

-Türk Borçlar Kanunundan doğan hile, aldatma veya korkutma ile kira taahhütnamesinin geçersiz olması,

-Tahliye taahhüdündeki imzanın sahte veya kendisine ait olmadığının ileri sürülmesi gibi nedenlerdir.

Bu nedenlerin varlığı halinde tahliye emrine karşı tebliğinden itibaren 7 gün içinde itirazda bulunabilir.

KİRACI, TAHLİYE TAAHHÜDÜ İLE NASIL TAHLİYE EDİLİR?

Kiracı, imzaladığı yazılı ve geçerli bir tahliye taahhüdü varsa, taahhüt ettiği tarihte kiralananı boşaltmalıdır. Bu taahhüde rağmen kiracı kiralananı boşaltmazsa, kiraya veren taahhüt edilen tarihten itibaren bir ay içinde taşınmazın bulunduğu icra dairesine başvurmak veya Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açmak suretiyle kiracıyı tahliye edebilir.

Kiraya veren, tahliye konusunda kiracıya icra dairesinden tahliye emri gönderme veya kiracıya karşı Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açma seçeneğine sahiptir. Dava açma konusunda bir aylık süre öngörülmüş olup bu sürenin işlemeye başladığı tarih kiracının yazılı tahliye taahhüdünde kiralananı boşaltmaya söz verdiği tarihtir. Bu süreyi geçiren kiraya veren bu tahliye taahhüdüne dayanarak tahliye talep edemeyecektir. İcra takibi süreyi koruyacağından takip halinde bir aydan sonra da dava açılabilir. Bu husus kamu düzeni ile ilgili olduğundan taraflar ileri sürmese bile mahkemece kendiliğinden dikkate alınır. Dava bir aylık süre geçtikten sonra açılırsa dava reddedilir.

Tahliye taahhüdüne dayalı olarak açılacak dava ve icra takiplerinin, kira konusunda uzman bir avukat vasıtasıyla takip edilmesi önemlidir. Bu konu ile ilgili bilgi almak için ofisimizin kira ve gayrimenkul konusunda uzman avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime
Geçin

İletişim