Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?

Anasayfa » Kira & Kat Mülkiyeti ve Gayrimenkul Hukuku » Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI NEDİR?

Bir taşınmazın tapuda ki tescil işleminin herhangi bir sebeple hukuka aykırı olması halinde, bu aykırılığa dayanılarak yolsuz yapılan tescil işleminin iptali için açılan davalara genel olarak tapu iptal ve tescil davası adı verilmektedir. Kanunda tapu iptal ve tescil davaları   sınırlı olarak sayılmış olmayıp genel olarak bu dava türleri yargı kararlarıyla belirlenmiş durumdadır.

TAŞINMAZ MÜLKİYETİ NASIL KAZANILIR?

Taşınmaz mülkiyeti kural olarak tapuda yapılan tescil işlemi ile kazanılır. TMK madde 705’te belirtildiği üzere; taşınmaz mülkiyetinin kazanılması esas olarak tescile bağlıdır. Ancak kanunda sayılan belirli hallerde, taşınmaz mülkiyetinin tescilden önce kazanılabileceği düzenlenmiştir. Bu haller;

-Miras

-Mahkeme kararı,

-Cebri icra,

-İşgal,

-Kamulaştırma halleri,

Kanunda öngörülen diğer hallerdir.

Her ne kadar bu hallerde taşınmazın mülkiyeti tescilden önce kazanılmış olsa da, tescilden önce mülkiyeti kazanmış olan malikin tasarruf işlemi yapabilmesi; ancak söz konusu mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olması ile mümkündür.

 

YOLSUZ TESCİL NEDİR?

TMK 1024. Maddesine göre “Bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur.

Böyle bir tescil yüzünden ayni hakkı zedelenen kimse, tescilin yolsuz olduğunu iyiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı doğrudan doğruya ileri sürebilir.”

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARININ GENEL OLARAK DAYANDIĞI SEBEPLER NELERDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu davalar sınırlı sayıda olmayıp birçok çeşidi vardır. Ancak uygulama da en çok aşağıda ki sebeplerle tapu iptal tescil davaları açılmaktadır.

Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle tapu tescil davası.

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Tapu iptal tescil davalarında genel görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Ancak bazı hallerde görevli mahkeme değişebilmektedir. Örneğin Aile konutundan kaynaklanan tapu iptal ve tescil davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir.

Bu davalarda yetkili mahkeme ise Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olup bu yetki kuralı kesindir. Dava konusu taşınmaz birden fazla ve taşınmazlar farklı yerde ise yetkili mahkeme, taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesidir.

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARINDA HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Tapu iptali ve tescil davası nispi harca tabi olan bir dava türüdür. Dava dilekçesinde harca esas değer olarak dava konusu taşınmazın bedeli yazılacaktır. Bu bedel üzerinden kanunda belirtilmiş olan oran nazarında bir harç belirlenecek ve davacı tarafından ödenecektir. Ancak dava aşamasında bilirkişi raporu neticesinde dava konusu taşınmazın bedelinin daha yüksek olduğunun anlaşılması durumunda eksik olan harcın tamamlanması için mahkeme tarafından davacı tarafa ihtarat yapılacaktır. Ve davanın sonucunda belirlenen bu bedel üzerinden harç ve vekalet ücreti hesaplanacaktır.

 Tapu iptal ve tescil davalarında, davanın ispatı gibi hususlar özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden konusunda uzman bir avukattan yardım almanız önemlidir. Bu konu ile ilgili sorularınız için ofisimizin gayrimenkul konularında uzman avukatlarından yardım alabilirsiniz.

Bizimle İletişime
Geçin

İletişim