Kira & Kat Mülkiyeti ve Gayrimenkul Hukuku

Anasayfa » Hizmet » Kira & Kat Mülkiyeti ve Gayrimenkul Hukuku

Kira Hukuku

Aykut Hukuk & Danışmanlık olarak konut, işyeri, iş merkezi kira sözleşmeleri, hasılat kirası sözleşmeleri, menkul kirası sözleşmeleri, tahliye taahhütnameleri ve diğer kullanma sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve müzakeresinin yanı sıra kira tespit, tahliye, sözleşme ihlali ve alacak davaları ile Kira Hukuku’na ilişkin diğer davaları bünyesinde barındıran Kira Hukukundan doğan uyuşmazlıklarınızın çözümü, kira sözleşmesinden kaynaklanan alacaklarınızın takibi, dava açmak ve davalarınızın takibini kapsayan çözüm odaklı hizmetler sunmaktayız.

Kat Mülkiyeti Hukuku

Aykut Hukuk & Danışmanlık, yönetim planlarının oluşturulması, standart uyarı yazılarının hazırlanması, kapıcı ve yöneticilere ilişkin özel iş hukuku kurallarının uygulanması, yönetimin sorumluklarının belirlenmesi ile kat mülkiyetine ilişkin her türlü uygulamanın standartlaştırılması, kat malikleri kurulunun mevzuata uygun şekilde toplanması ve karar alması, site yönetim ve blok yönetimlerinin oluşturulması ile aralarındaki ilişkilerin tanzimi, personel eğitimleri kapsamında verilen danışmanlık hizmetleri yanında, uyuşmazlıkların doğumundan itibaren ise ortak gider borçlarının tahsili, ortak alanlara müdahalenin önlenmesi, yönetimin 3. kişilerle yaptığı sözleşmelerin icrasının sağlanması, vergi uyuşmazlıklarının çözümü konularında yasal takip süreçleri titizlikle takip etmektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku konusunda çalışmalarda bulunmuş, kendisini bu konuda eğitmiş ve bu alanda dava almayı tercih eden Aykut Hukuk & Danışmanlık Bürosu çalışmalarını İzmir / Bayraklı’daki ofisinde yürütmektedir. İzmir Gayrimenkul Avukatı arayışında olan gerçek ve tüzel kişilere İzmir ve genelinde en iyi avukatlık hizmetini vermek için uzman kadromuz ile faaliyet göstermekteyiz.

Müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinin her türlü aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Gayrimenkul alanındaki hizmetlerimiz, imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alınması ile yönetim planlarının geliştirilmesi ve kira sözleşmelerinin düzenlenmesi dâhil gayrimenkulün geliştirilmesine ilişkin tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Arsa, arazi, apartman, konut, arsa gibi taşınmaz olarak nitelendirilen yapılar hakkında her türlü düzenlemelerin bulunduğu ve taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözümlerin üretildiği hukuk dalına Gayrimenkul Hukuku denmektedir.

Gayrimenkul Sözleşmeleri Nelerdir?

Genel olarak; gayrimenkul alım ve satım sözleşmesi, kira sözleşmesi, kat irtifakı sözleşmesi, inşaat sözleşmesi, bina yönetimi ve site yönetimi sözleşmesi, proje yönetimi sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gibi pek çok sözleşmenin düzenlenmesini, gayrimenkullerin satış sürecinin yürütülmesini, yatırım ortaklıklarına ilişkin işlemlerin yapılmasını kapsamaktadır.

Gayrimenkul Davaları Nelerdir?

Ön alım davası, istihkak davası, kamulaştırma davası, el atmanın önlenmesi davası, izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi davası), arsa payı düzeltim davası, kiracının tahliyesi davası, ecrimisil davası, el atmanın önlenmesi davası, kira bedelinin belirlenmesi için açılacak dava ile tapu iptal ve tescil davaları gayrimenkul davaları çeşitlerinden birkaçını oluşturmaktadır.

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Nedir?

Kişilerin paylı mülkiyet ya da elbirliği ile mülkiyetine tabi taşınmaz malları üzerindeki ortaklığın sona erdirilmesine ilişkin dava türüne Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası denmektedir.

Ortaklığın Giderilmesine Hangi Mahkeme Bakar?

Ortaklığın giderilmesi davası, ortaklığının giderilmesi istenen taşınmaz malın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılması zorunludur.

Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açabilir?

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası’nı, söz konusu mal varlığının hissedarlarından biri açabilir. Bu kişinin o taşınmaz malın tapusunda isminin olması gerekmektedir. Ayrıca tek bir paydaş Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak ortaklığın giderilmesini talep edebileceği gibi birden fazla paydaş da tek bir başvuru dilekçesi vererek bu talepte bulunabilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Kaç Yıl Sürer?

Eğer taraflar arasında anlaşma sağlanmadıysa bu davanın görülme süresi mahkemenin yoğunluğuna ve yapılacak araştırmaların sonucuna göre belirlenmektedir. Bu süre hakkında kesin bir şey söylenememekle birlikte ortaklığın giderilmesi davaları süresi yargıda belirlenen hedef süre kuralları gereği 300 gün ile 360 gün (yaklaşık 1 yıl) olarak belirlenmiştir.

Gayrimenkul Avukatı Ne İş Yapar?

Gayrimenkul Avukatı Olarak Verdiğimiz Birtakım Hizmetlerimiz;

 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Hazırlanması,
 • Tapu Tesis, İptal, Tescil Davaları Açılması Ve Takibi,
 • Kamulaştırma Davalarının Takibi,
 • Kamulaştırmasız El Atma Davalarının Takibi,
 • Tarımsal Arazilerde Önalım Hakkının Kullanılması,
 • Gayrimenkul Alım Satım İşlemleri,
 • Yabancılar İçin Taşınmaz Alımı İle Vatandaşlık Başvurusu,
 • Taşınmazlarda El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men’i) Davasının Açılması ve Takibi,
 • Taşınmazlarda İstihkak Davasının Açılması ve Takibi,
 • Taşınmazlarda Mülkiyet Hakkının Korunmasına Yönelik Tespit Davalarının Açılması ve Takibi,
 • Ecrimisil (Kullanma Tazminatı) Davası Açılması ve Takibi,
 • Taşınmaz Mülkiyetinin Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması Sürelerinin Hesaplanması,
 • Komşu Taşınmaza Mecra Hakkı (İrtifakı), Geçit Hakkı (İrtifakı), Kaynak Hakkı (İrtifakı) Kurulması Davalarının Açılması ve Takibi,
 • Baz İstasyonlarından Kaynaklanan Manevi Müdahalelerin Engellenmesi,
 • Komşu Taşınmazdan Kaynaklanan Kirletme, Taşan Ağaç ve Dal Köklerine Engel Olma, Kazı ve Yapılara İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü,
 • İntifa Hakkı, Oturma (Sükna) Hakkı, Üst Hakkının Kurulması ve Tapuya Şerh Verilmesi,
 • Taşınmaz Rehni, İpotek Tesisi, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Konularının Takibi,
 • Yapı Alacaklısı İpoteği Tesisi, Tescili, Öncelik Hakkının Kullanılması Konularının Takibi,
 • İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi İşlemlerinin Takibi,
 • Taşınmaz ve Taşınırlardaki Zilyetliğin Korunması Davalarının Açılması ve Takibi,
 • Kat Mülkiyetinin Kurulması, Kat Mülkiyetinin Tescili, Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi, Mimari Projenin Hazırlanması, Yapı Kullanma İzninin Alınması, Yönetim Planının Hazırlanması Konularında Danışmanlık Hizmeti,
 • Kat Maliklerinin Hakları, Kat Maliklerinin Yükümlülükleri, Kat Mülkiyetinin Yönetimi, Kat Malikleri Kurulunun Kurulması, Yöneticinin Atanması Hakları ve Görevleri Konularında Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi,
 • Devre Mülk – Devre Tatil Hakkının Kurulması, Devre Mülk Sözleşmesinin Hazırlanması, Devre Mülk Hakkının Tescili, Devre Mülk Hakkı Sahiplerinin Hakları ve Yükümlülükleri, Devre Mülk Sisteminde Yönetim Hususlarında Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi ve Uyuşmazlıkların Çözümü,
 • Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğuna İlişkin Tazminat Davasının Açılması ve Takibi,
 • Tapu Kaydındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davasının Açılması ve Takibi,
 • Kadastro Kanununa Göre Hataların Düzeltilmesi Davasının Açılması ve Takibi,
 • Yolsuz Tescil/Terkin/Değişikliğe Dayalı Tapu İptal Davasının Açılması ve Takibi,
 • Çifte Tapulu Taşınmazdan İntikal Eden Tapu Kaydının İptali Davasının Açılması ve Takibi,
 • Taşınmaz Sınır ve Yüzölçümü Düzeltilmesi Davasının Açılması ve Takibi,
 • Tapu Sicilinde Kayıtlı Taşınmazda Cins Değişikliği Davasının Açılması ve Takibi,
 • Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davasının Açılması ve Takibi,
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davasının Açılması ve Takibi,
 • Sözleşmede İrade Fesadı ve Ehliyetsizlik Nedenlerine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasının Açılması ve Takibi,
 • İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davasının Açılması ve Takibi,
 • Muvazaadan Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davasının Açılması ve Takibi,
 • Mirastan Mal Kaçırma/ Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasının Açılması ve Takibi,
 • Miras Taksim Sözleşmesinden Kaynaklı Tapu İptali ve Tescil Davasının Açılması ve Takibi,
 • Vekillik Görevinin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasının Açılması ve Takibi,
 • Hukuki Ehliyetin Bulunmaması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasının Açılması ve Takibi,
 • Aile Konutuna Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasının Açılması ve Takibi,
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Hazırlanması ve Gözden Geçirilmesi,
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davasının Açılması ve Takibi,
 • Taşınmaz Malların İhalesi ve İhalenin Feshi,
 • Madencilik Faaliyetlerinde Taşınmaz Kullanımının Hukuki Esasları,
 • Maden Kamulaştırması ve Maden İrtifaklarının Tesisi,
 • Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları,
 • Riskli Yapı Tespit Esasları, Riskli Yapı Müracaatlarının Yapılması,
 • Riskli Yapı Kararına Karşı İtirazların Yapılması,
 • Riskli Yapı Tespit Raporuna Karşı Dava Açılması,
 • Yıkım ve Tahliye İşlemleri ile Yıkım İşlemlerini Durdurabilecek Kanun Yolları,
 • Riskli Yapı Kararının Kesinleşmesi Sonrası Yapılacak İşlemler,
 • Kira Yardımı Başvurusu ve Gerekli Belgeler,
 • İmar Barışı ve Uygulamaları,
 • Yapı Kayıt Belgesinin Alınma Aşamaları,
 • Yapı Kooperatifi Yönetim ve İşlemleri,
 • Müteahhitlik, Tedarik

Bizimle İletişime
Geçin

İletişim