Ticaret & Şirketler Hukuku

Anasayfa » Hizmet » Ticaret & Şirketler Hukuku

Aykut Hukuk & Danışmanlık, şirketler hukukunun tüm alanlarından doğan dava ve ihtilaflarının yanı sıra bu alana ilişkin ceza ve idare davalarında da sizleri temsil eder.

Hukuk & Danışmanlık ofisimizin ticaret ve şirket davalarına ilişkin hizmetlerine acentelik, distribütörlük, haksız rekabet, alım ve satım sözleşmeleri, büyük miktarlı alacakların tespiti, tahsili ve icra takibatının yanında şirketlerin iflas ve tasfiyesi, ürün sorumluluğu, tüketicinin korunması, sigorta ve reasürans, gümrük, ithalat ve ihracat konuları, taşımacılık, gümrük tarifeleri, ithalat ve ihracatta kıymetlendirme, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi de dahildir.

İdare ve ceza hukuku kapsamında ise kaçakçılık, gümrük, kurumlar vergisi ve vergilendirme, transfer fiyatlandırması, kamu ihaleleri ile sermaye piyasası, rekabet hukuku ve yolsuzlukla mücadele uygulamalarına uyum çalışmaları hakkında da hizmet sunmaktadır.

Şirketler Hukuku konusunda çalışmalarda bulunmuş, kendisini bu konuda eğitmiş ve bu alanda dava almayı tercih eden Aykut Hukuk & Danışmanlık Bürosu çalışmalarını İzmir / Bayraklı ‘da bulunan ofisinde yürütmektedir. İzmir Şirket Avukatı arayışında olan gerçek ve tüzel kişilere İzmir ve genelinde en iyi avukatlık hizmetini vermek için uzman kadromuz ile faaliyet göstermekteyiz.

Ticaret sicil kayıtları bulunan şirketlerin ticari konularda yaşayabilecekleri sorunların çözümünde şirket avukatları hizmet sunuyor. Özellikle anonim şirketlerin hukuksal konularını ele alan ve bu konular ile ilgili ortaya çıkan dava süreçlerini inceleyen avukatlar şirket avukatlarıdır.

Şirket Avukatları aynı zamanda Şirketler ile ilgili icra dosyalarını inceleyerek icra dosyaları ile ilgili hukuksal destek de sunmaktadırlar. Aynı zamanda Şirketlerin vergi ihtilafları ile ilgili tüm işlemleri de üstlenerek Şirketlerin vergi konusunda yaşayabilecekleri sorunları ortadan kaldıracak hamleler yaparlar. Aynı zamanda Şirketin bir hukuki konu hakkında detaylı bilgi almak istemesi durumunda şirket avukatları ilgili hukuki konular hakkında danışmanlık hizmeti verirler.

Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketlerinin Türleri

 1. Şahıs Şirketleri
  1. Kollektif Şirket
  2. Komandit Şirket
 2. Sermaye Şirketleri
  1. Anonim Şirket
  2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
  3. Limited Şirket

Aykut & Hukuk ve Danışmanlık olarak Şirketlerin yerine getirmekle yükümlü oldukları genel kurulların toplanması, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması gibi olağan işlemlerin takip edilmesinin yanı sıra sermaye şirketleri ile birlikte, yerli ve yabancı konsorsiyumlar veya ortak girişimler için de hizmet vermekteyiz.

Faaliyetin niteliği ile ticari ve hukuki riskleri göz önünde bulundurarak müvekkillerimize, günlük faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları bir dizi ticari düzenleme hususunda düzenli olarak danışmanlık sunmaktayız. Sunduğumuz hizmetler, standart sözleşme örneklerinin gözden geçirilmesinden, ürün geliştirme, üretim, pazarlama sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, dış tedarik sözleşmeleri, rekabet etmeme sözleşmeleri ve uyuşmazlık çözümleme sözleşmeleri gibi karmaşık ticari düzenlemelerin yazılması ve müzakeresine yardımcı olunmasına kadar çeşitlilik göstermektedir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku Alanında Uzman Avukat Ne İş Yapar?

Ticaret ve Şirketler Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Birtakım Hizmetlerimiz;

 • Anonim Şirketin Kuruluşuna İlişkin Genel Esaslar,
 • Anonim Şirketlerin Kuruluş Belgeleri,
 • Anonim Şirketin Esas/Ana Sözleşmesinin Hazırlanması,
 • Anonim Şirketlerin Tescili ve Tüzel Kişilik Kazanması,
 • Kanuna Aykırı Kuruluş ve Sonuçları,
 • Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Borçları Ve Yükümlülükleri Konusunda Danışmanlık Hizmeti,
 • Anonim Şirketlerin Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Toplantı Esas ve Usulleri,
 • Pay Sahiplerinin Genel Kurul Toplantısında Oy Hakkı ve Temsil Edilmesi,
 • Anonim Şirketlerin Genel Kurul Kararlarının İptali,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları, Görev Süreleri ve Görevlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar,
 • Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Bilgi Alma, İnceleme Hakları,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Rekabet Etmesi Hallerinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Çözümü,
 • Yönetim Kurulunun Elektronik Tebligata İlişkin Yükümlülükleri,
 • Anonim Şirketlere Kayyım Atanması,
 • Anonim Şirketlerin Denetimi, Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim, Bağımsız Denetime Tabi Olan Anonim Şirketler,
 • Anonim Şirketlerin Devlet Tarafından Denetlenmesi İş ve İşlemleri,
 • Anonim Şirketlerdeki Pay Bedellerinin Ödenmemesi Konusundaki Uyuşmazlıkların Çözümü,
 • Sermayesine Göre Avukat Bulundurmak Zorunda Olan Anonim Şirketlere Çözüm Önerileri,
 • Anonim Şirketlerde Pay Senetlerinin Devri, Pay Devrinin Sınırlandırılması,
 • Anonim Şirketlerdeki Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkının Şirkete Yöneltilmesi,
 • Anonim Şirketlerdeki Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi, Esas Sermayenin Arttırılması veya Esas Sermayenin Azaltılması,
 • Anonim Şirketlerde Saklanması ve Tutulması Zorunlu Ticari Defterler İle Belgeler Konusunda Danışmanlık Hizmeti,
 • Kaybolan Ticari Defterler ve Belgeler İçin Zayi Belgesi Alınması,
 • Hukuki Uyuşmazlıklarda Ticari Defterlerin Mahkemeye İbrazı ve Mahkemece İncelenmesi,
 • Haksız Yere ve Kötü Niyetle Alınan Kar ve Kazanç Paylarının Şirkete İadesi,
 • Anonim Şirketlerin Sona Ermesi ve Tasfiyesi,
 • Sona Ermenin Tescil ve İlan Edilmesi,
 • Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin ve Tasfiye Memurlarının Genel Hukuki Sorumlulukları, Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Halleri, Yetki Devri Halinde Sorumluluk,
 • Denetçi ve Özel Denetçinin Hukuki Sorumluluğu,
 • Anonim Şirketin İflası Halinde Sorumluluk Davası,
 • Anonim Şirketlerde Cezai Sorumluluk,
 • Defter Tutmamaya İlişkin Cezai Sorumluluk,
 • Bağlı ve Hakim Şirketlerin Raporlarına İlişkin Cezai Sorumluluk,
 • Şirkete Borçlanılmasına İlişkin Cezai Sorumluluk,
 • Şirket Sırlarına İlişkin Cezai Sorumluluk,
 • Sermaye Hakkındaki Yanlış Beyanlara ve Onaylara İlişkin Cezai Sorumluluk,
 • Anonim Şirketlerde Haksız Rekabete İlişkin Dava, İş ve İşlemlerin Takibi,
 • İdari Para Cezalarında Tüzel Kişilerin Sorumluluğu,
 • Anonim Şirketlerde İnternet Sitesi Açma Yükümlülüğü,
 • Anonim Şirketlerde Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme,
 • Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Sorumluluk,
 • Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Ortaklık Paylarının ve Haklarının İncelenmesi,
 • Limited Şirketin Kuruluşu,
 • Şirketlerin İş Sözleşmelerinin Revize Edilmesi,
 • İşçi Özlük Dosyalarının İleride Uyuşmazlığa Mahal Vermeyecek Şekilde Revizesi,
 • Ücret Bordrolarında İş Mahkemesi Davalarında Lehe Sonuç Almaya Uygun Değişikliklerin Yapılması/Denetlenmesi,
 • Maaş Hacizlerine Cevap Verilmesi,
 • Fesih Evraklarının Tanzimi,
 • İşçilere Yapılacak İ

Bizimle İletişime
Geçin

İletişim