Bilişim & E-Ticaret Hukuku

Anasayfa » Hizmet » Bilişim & E-Ticaret Hukuku

Bilişim Hukuku Avukatı

Bilişim ve e-Ticaret Hukuku konusunda çalışmalarda bulunmuş, kendisini bu konuda eğitmiş ve bu alanda dava almayı tercih eden Aykut Hukuk & Danışmanlık Bürosu çalışmalarını İzmir / Bayraklı ‘da yer alan ofisinde yürütmektedir. İzmir Bilişim Hukuku Avukatı arayışında olan gerçek ve tüzel kişilere İzmir ve genelinde en iyi avukatlık hizmetini vermek için uzman kadromuz ile faaliyet göstermekteyiz.

Bilişim sistemleri ve veri iletim ağları, son yirmi yıl içerisinde giderek artan bir yoğunlukla insan yaşamına girerek, gelişmiş toplumların bilgi üretimi ve iletimi açısından yaşamsal damarını oluşturmuştur; günümüzde bilgiye sahip olmanın en büyük güç olduğu düşünüldüğünde bunların önemi daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Tüm yeni teknolojik buluşlarda olduğu gibi, bilişim sistemlerinin ve veri iletim ağlarının yaygınlaşmasıyla beraber kötüye kullanımlarının ortaya çıkması ve giderek artması da kaçınılmaz bir olgudur; böylelikle “bilişim suçları” kavramı da ortaya çıkmıştır.

Türkiye’nin en iyi bilişim Avukatı olabilmek adına hizmet verenler, öncelikle bilişim sistemine dair teknik kavramlara hakim olması gerekmektedir. Hukuk Büromuzun bünyesinde faaliyet gösteren Bilişim Avukatı, bilişim sistemi üzerinden işlenen suçlara dair dosyalarda, elektronik sözleşme düzenlemelerinde, mobil uygulamalarda yer alan hukuki süreç ve kullanıcı sözleşmeleri düzenlenmesi ve e-ticaret aşamalarındaki hukuki süreçlerde vekillik hizmetinde bulunmaktadır. Herhangi bir siber saldırı veya zorlamada, sisteme bir şekilde girilerek verileri ele geçirme, sistem üzerinden yapılan haberin kaldırılması gibi tüm işlemler Uzaman Bilişim Avukatı kadromuz tarafından yürütülecektir.

Teknolojik gelişmelerle birlikte hukukun uygulama alanı bulması gereken başkaca mecralar ortaya çıkmıştır. İnternet, sosyal medya, elektronik ticaret ve benzeri alanların daha fazla kullanım alanı bulması suç tiplerinin yeri görünüm alanlarını bulmasına da sebep olmuştur. İşte bilişim hukuku dijital ortamda meydana gelen hak ihlalleri bakımından koruma alanı sağlayan hukuk dalıdır. Bilişim alanında meydana gelen haksız eylemler suç teşkil etmesi halinde ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulabilir ve bu eylemlerden kaynaklı zararların tazmini için de hukuk davaları açılarak zararın tazmini yoluna gidilebilir.

Bilişim Alanında Suçlar Bölümünde Düzenlenen Suç Tipleri

5237 sayılı TCK (Türk Ceza Kanunu), “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında tüm bilişim suçlarını 243 ile 245 maddeleri arasında düzenlemiştir. 5237 sayılı TCK’da düzenlenen bilişim suçları şunlardır:

 • Hukuka Aykırı Olarak Bilişim Sistemine Girme Veya Sistemde Kalma Suçu (TCK m.243/1-3),
 • Araya Girme Suçu (TCK m.243/4),
 • Bilişim Sisteminin İşleyişinin Engellenmesi veya Bozulması Suçu İle Verilerin Yok Edilmesi veya Değiştirilmesi Suçu (TCK m.244/1-2),
 • Bilişim Sistemi Aracılığıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu (TCK m.244/4),
 • Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (TCK m.245),
 • Yasak Cihaz ve Programların Üretilmesi ve Ticareti Suçu (TCK m.245/A),

Malvarlığına Karşı Suçlar Arasında Yer Alan Bilişim Suçları

 • Bilişim Sisteminin Kullanılması Yoluyla İşlenen Hırsızlık Suçu (TCK m.142/2-e),
 • Bilişim Sisteminin Kullanılması Yoluyla İşlenen Dolandırıcılık Suçu (TCK m.158/1-f),

Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenebilecek Diğer Suç Tipleri

 • Haberleşmenin Engellenmesi Suçu (TCK m.124),
 • Hakaret Suçu (TCK m.125),
 • Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu (TCK m.132),
 • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi veya Kayda Alınması Suçu (TCK m.133),
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (TCK m.134),
 • Müstehcenlik Suçu (TCK m.226),
 • Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu (TCK m.228/3),

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Düzenlenen Bilişim Suçları

 • Mali, Manevi ve Bağlantılı Haklara Tecavüz Suçları (m.71),
 • Eserin Topluma Sunulması Sırasında Görülen Bilgiler ve Bu Bilgileri Temsil Eden Sayılar veya Kodların Yetkisiz Olarak Ortadan Kaldırılması veya Değiştirilmesi Suçu (m.71/2),
 • Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Suçu (m.72),

Elektronik İmza Kanununda Düzenlenen Bilişim Suçları (m.16,17,18)

 • Bilişim Sistemine Girme Suçu

Günümüzde en sık karşılaşılan bilişim suçlarından biridir. Bilişim sistemine girme suçu, bir bilişim sistemine hukuka aykırı şekilde girilmesi, erişilmesi ve orada kalmaya devam edilmesi durumunda oluşmaktadır. Bilişim sistemine girme suçu bilişim suçlarının en basit halini oluşturur. Bu bilişim sistemindeki verilerin değiştirilmesi veya yok edilmesi durumunda ise suçun nitelikli hali oluşmakta ve verilecek ceza artmaktadır. Kanunda bahsedilen bilişim sistemi bir yazılım, işletim programı olabileceği gibi sosyal medya uygulamaları olarak bilinen Facebook, Instagram, Tik Tok, Snapchat, Whatsapp, Twitter da olabilmektedir. Bilişim sistemine girme suçunda ispat noktasında en önemli unsur IP adresinin tespit edilip edilmemesi noktasında toplanmaktadır. IP adresi, internet bağlantısı kurulabilen her cihaza sistem tarafından verilen bir tür kimlik numarasıdır. Yalnızca IP numarasının tespiti failin tespit edilmesi açısından yeterli olmayabilecektir. Bu durumda PORT bilgisine de ulaşmak gerekir ve ne yazık ki kanun gereği servis sağlayıcılarının PORT bilgisini tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. PORT bilgisi, birden fazla kişiye aynı IP numarasının verilmiş olması durumunda suç teşkil eden eylemi gerçekleştiren kişinin bire bir tespiti imkanını sağlayabilecektir. Bu konuda teknik uzmanlığa da sahip bir bilişim avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.

 • Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme Suçu

Bilişim sistemine hukuka aykırı fiillerle sistemi engelleyerek, bozarak verileri yok etmek yahut değiştirmek suretiyle zarar verilmesi halinde bu suç oluşacaktır. Bu suç tiplerinde bilişim sisteminin her nasıl olursa olsun çalışmasının engellenmesi, sistemin bozulması ve verilere zarar verilmesi ya da erişilmez hale getirilmesi cezalandırılmak istenmektedir. Bilişim suçları şikayete bağlı suçlardan değildir. Yani şikayetçi, şikayetinden vazgeçse bile bu, davalar görülmeye devam edecektir. Bu suçun oluşmasında bilişim sistemine bir tür zarar verme koşulu aranmaktadır. Yine bir önceki bölümde bahsettiğimiz şekillerde IP ve PORT bilgileri şüphelilerin tespitinde önem arz eder. Bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi ve bozulması suçu ile verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi suçu hemen hemen her ülke hukukunda düzenlenmiştir.

 • Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, bir başkasına ait kredi kartı veya banka kartlarının hukuka uygun olmayan şekillerde kullanılması, bir başkası adına sahte kart üretimi, bu kartın satılması, kullanılması, başkalarına verilmesi halinde oluşacaktır. Günümüzde internet bankacılığın gelişmesi ve daha yaygın kullanım alanı bulması ile kredi kartı veya banka kartlarının da kullanımının arttığı da bilinen bir gerçektir. Kart kopyalanması durumları çoğu zaman kişiler açısından maddi kayıplar oluşturmaktadır. Bu nedenle hızlı bir şekilde yasal süreci başlatmak önem arz etmektedir. Bu suç tipinde korunan amaç kredi kartlarının haksız, hukuka aykırı olarak kullanılması yoluyla bankaların ve kart sahiplerinin zarara sokulması ve bu suretle hukuka aykırı yarar sağlanmasının önlenmek istenmesidir.

Banka ve kredi kartlarına ilişkin suçların çok sayıda işlenme şekli bulunmaktadır. Günümüzde bu suçların işlenme sayısı ve bu suçlar neticesinde ortaya çıkan ekonomik zarar, hem bilişim suçları hem de diğer ekonomik suçlar arasında önemli bir yer tutmaktadır.

 • İnternette Yayınlanmış Olan İçeriklerin Kaldırılması

Kişilerin rızası olmaksızın yayınlanan fotoğraf, video, görüntüler veya hukuka aykırılık teşkil eden haber içeriklerinin yer aldığı internet sitelerinin erişiminin engellenmesi ve bu içeriklerin kaldırılması sağlanabilecektir. İnternetten içerik kaldırılması veya erişimin engellenmesi için öncelikle bu konuda bir tespit yapılması gerekmektedir. Noterlikler e-tespit yöntemi ile web siteleri, sosyal medya hesapları gibi dijital platformlarda içeriğe ilişkin tespit yapabilmektedir. Ekran görüntüleri bu anlamda yeterli olmayacağından ve içerikte değişiklik, farklılık yapılabileceğinden e-tespit işlemi gerçekleştirilmesi daha doğru olacaktır. Kişilik haklarının veya özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi, suç işlenmesine sebebiyet verecek içeriklerin paylaşılması, kamu yararı gibi nedenlerle içeriğin kaldırılması yahut erişimin engellenmesi talep edilebilir.  

 • Sosyal Medya Üzerinden Hakaret

Hakaret suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi yahut sövmek suretiyle bu eylemin gerçekleştirilmesi halinde hakaret suçu oluşmaktadır. Hakaret suçunun e-mail, yazışma, görüntülü konuşma veya SMS yolu ile işlenmesi de mümkündür. Ne yazık ki internet ortamında sosyal medya araçlarının kullanımının yaygınlaşması ile birlikte kişilerin çoğu zaman sosyal medya hesapları aracılığıyla diğer kişileri paylaşımları üzerine hakaret suçunu oluşturacak yorumlarda bulunduğunu görmekteyiz. Bu durum hakaret suçunun oluşmasına engel olmadığı gibi aksine verilecek cezayı ağırlaştıracaktır. Sosyal medya üzerinden yahut iletişim araçları aracılığı ile kısa mesaj, SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram yazışmaları yahut bu mecralardaki yorumlar ve mesajlar ile hakaret suçuna maruz bırakıldıysanız ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunularak soruşturma başlatılması sağlanabilecektir. Delillerin hızlı bir şekilde toplanması ve faillerin tespiti için zaman kaybetmeksizin IP ve PORT bilgileri ile ilgili araştırma yapılması önem taşımaktadır.

 • Sosyal Medya Üzerinden Tehdit Suçu

Yukarıda da açıkladığımız gibi nasıl ki hakaret suçunun internet üzerinden sosyal medya hesapları aracılığıyla yahut iletişim araçları kanalıyla işlenmesi durumunda tehdit suçunu oluşturan eylemler gerçekleştirildiyse şikayet üzerine soruşturma işlemleri başlatılacaktır. Zaman zaman sahte kullanıcı hesapları oluşturularak IP adreslerinin tespit edilemeyeceği düşüncesiyle bu suçlar işlenmektedir. Sahte hesap kullanılarak tehdit suçunun işlenmesi cezanın artırılmasına sebep olacaktır. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunularak soruşturma başlatılması sağlanabilecektir.

Hukuk Büromuzda bilişim hukukuna ilişkin olarak aşağıda sayılan hizmetler de ayrıca sunulmaktadır;

-Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uyumluluk projesinin tamamlanmasından sonra Kanunun uygulanması kapsamında kişisel verilerin korunması eğitimlerinin güncellenmesi, ortaya çıkan ihtilaflarda gündeme gelebilecek idari para cezaları ve tazminat taleplerine itiraz, dava takipleri ile müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve revize edilmesi,

-Unutulma hakkı ve bu hakkın korunmasına ilişkin danışmanlık,

-Erişimin engellenmesi,

-İnternet yoluyla yapılan ihlaller ve davaların açılması, açılan davaların takibi,

-Bilişim Teknolojileri hukuku alanında en güncel gelişmelerin takibi,

-Bilgi Teknolojileri alanlarında spesifik hukuk çözümlerinin sunulması,

-İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi, İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması,

-İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması.

Bilişim Hukuku Avukatı arıyorsanız İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde faaliyet gösteren uzman kadromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

E- Ticaret Sözleşmesi

Bizimle İletişime
Geçin

İletişim