Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Edinilen Mallar Ortak Mıdır?

Anasayfa » Aile & Boşanma Hukuku » Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Edinilen Mallar Ortak Mıdır?
Boşanma davasının açıldığı tarihten davanın kesinleşmesine kadar geçen sürede eşler evli kalmaya devam etmektedir. Taraflar fiilen ayrı hayatlar devam ettirse de hukuken evli statüsündedir. Daha önce edinilmiş mallara katılma rejiminin amacının eşlerin evlilik birliği içerisinde birbirlerine eş olmaları nedeniyle maddi veya manevi destek olmaları olduğunu söylemiştik. Bu amaç doğrultusunda artık fiilen evlilik birliğini devam ettirmeyen ve birbirine destek olmayan eşlerin boşanma davası açıldıktan sonra boşanmaya ve evlilik birliğini sonlandırmaya yönelik iradelerini ortaya koydukları tarih itibariyle edinecekleri malların da mal paylaşımına dahil olmayacağını söylemek mümkündür. Boşanma davası açıldıktan sonra eşlerden birinin edinmiş olduğu malvarlıkları veya kişisel malların gelirleri mal paylaşımına konu edilmez.

Eşlerden Birinin Mal Kaçırma Amacıyla Edinilmiş Malları Elden Çıkarması

Edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklı payın talebine ilişkin dava bir alacak davasıdır. Yani dava neticesinde örneğin bir taşınmaz varsa, bu taşınmazın yarı hissesinin edinilmiş mallara katılma alacağı olan eşe devrine yönelik bir karar verilmeyecektir. Edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklı alacak miktarını mahkeme tespit edecek ve bunun neticesinde çıkan pay bedeli ne ise, davayı açan taraf bu bedel nispetinde davalıdan alacaklı haline gelecektir.

Boşanma davası devam ederken mal paylaşımı davası açılmamış, dava açılmış olsa bile ihtiyati tedbir kararı verilmemişse bu durumda davalının üzerine kayıtlı malvarlıklarını devretmesi söz konusu olabilir. Mallar her ne kadar devredilse bile, bu davanın konusu alacak olduğunu için malların satışından kaynaklı gelir ne kadar ise davacı o bedel nispetinde yine edinilmiş mallara katılma alacağını talep edebilir. Malların dava neticelenmeden evvel devredilmiş olması, alacağın tahsili aşamasına geçildiğinde tahsil edilebilecek bir malın bulunmaması halinde sorun teşkil edebilecektir. Yoksa malların devredilmiş olması dava konusu talebe ilişkin olumsuz bir netice doğurmaz.

TMK md.229/f.1 b.1’e göre, bir eşin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız nitelikteki kazandırmalar, eklenecek değerlerin ilk halini oluşturmaktadır. TMK md.229/f.1 b.2’ye göre, bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler de edinilmiş mallara değer olarak eklenir. TMK md.229/f.1’de düzenlenen şartların bulunması halinde, sağlararası karşılıksız kazandırma veya katılma alacağını azaltma kastıyla yapılan devirler, mal rejiminin tasfiyesi sırasında, sanki hiç yapılmamış gibi değerlendirilecek ve bu işlemlere konu olan edinilmiş mal, işlemi yapan eşin artık değerinin hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

Aykut Hukuk | Danışmanlık

2021©

Yararlanılan Kaynaklar

4721 Sayılı TMK

İstanbul Hukuk Mecmuası


Bizimle İletişime
Geçin

İletişim